Sökning: "Emelie Blomquist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Blomquist.

 1. 1. Hur organisationers interna informella kommunikation förändras vid snabb tillväx : En fallstudie på operativa chefers uppfattning av det dagliga informationsflödet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Emelie Blomquist; Ida Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Informationslogistik; Informell kommunikation; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : För att nå ut med korrekt information till rätt person i rätt tid behöver en organisations kommunikation fungera. Kommunikation är därför grundläggande för att kunna skapa effektivitet och är en bidragande faktor för deras utvecklingskurva. LÄS MER

 2. 2. Social kompetens i särskolans vardag : Några särskolepedagogers arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Emelie Blomquist; Madleen Gustafsson; [2009]
  Nyckelord :social kompetens; sociala färdigheter; särskola; samspel; självständighet; rollspel;

  Sammanfattning : Syftena med denna uppsats är att lyfta fram och beskriva aspekter av varför några pedagoger på en särskola arbetar med att utveckla elevernas sociala kompetens samt beskriva hur de går tillväga. Ett ytterligare syfte är att undersöka vilka sociala färdigheter pedagogerna anser eleverna vara i behov av att utveckla och i vilka sammanhang de blir viktiga. LÄS MER