Sökning: "Informell kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Informell kommunikation.

 1. 1. "Vem fan är Dennis?" : En kvalitativ studie om butikschefers upplevelser av introduktionsprocessen och socialiseringen av nya medarbetare i en säsongsbetonad bransch

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emelie Jansson; Fredrik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Säsongsanställd; introduktion; socialisering; säsongsbetonad bransch;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Introduktion är viktigt för att nyanställd personal ska lära sig arbetsuppgifter och socialiseras in i organisationen. Forskning kring introduktionens utformning är ofta baserad på tillsvidareanställda och därför fokuserar denna undersökning på alternativa anställningsformer. LÄS MER

 2. 2. "Det här kan ni" : En kvalitativ studie om förskollärares och vårdnadshavares upplevelser kring samverkan i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Danielsson; Susanne Furesjö; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; kommunikation; makt; inflytande; likvärdig förskola;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i två förskollärares och fyra vårdnadshavares upplevelser kring samverkan i förskolan. Syftet med studien är att utifrån ett habermasianskt perspektiv bidra med kunskap om hur samverkan kan se ut i olika områden. LÄS MER

 3. 3. Ett multinationellt företags organisationskultur i två länder : En komparativ studie om ett multinationellt företags kontor i Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Idil Mohamud Gurey; Helin Sarihan; [2020]
  Nyckelord :Organizational culture; MNC; Leadership; National culture; Organisationskultur; Multinationell företag; Ledarskap; Nationell kultur;

  Sammanfattning : Organisationskultur är ett centralt tema för forskning inom organisationsteori där det är uppenbart att kulturella dimensionen påverkar alla aspekter av en organisation. Denna dimension präglar det sätt människor i ett företag tänker, värderar samt reagerar på ideér, åsikter och föreställningar som till sin natur är kulturella (Alvesson, 2015). LÄS MER

 4. 4. Jag förstår inte! : Språkbarriärens inverkan på vårdrelationen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Idali Magnusson Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet. Sjuksköterska. Språkbarriär. Vårdrelation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ökad immigration till Sverige innebär en språklig utmaning för vården eftersom kommunikation och delaktighet lägger en grund för att en vårdrelation ska uppstå mellan patient och sjuksköterska. För att överbrygga språkbarriären kan sjuksköterskan använda icke-verbal kommunikation, tolk eller en informell tolk. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefen skapar mening genom att agera kommunikationsfilter. : En studie om intern kommunikation och sensemaking under exceptionell kris.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Hellman; Sofia Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Sensemaking; sensegiving; internal communication; internal communication crisis; crisis management; crisis leadership;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur kommunicerar och skapar mellanchefer mening under kris? Syfte: Vi vill skapa en större förståelse för hur mellanchefer arbetar med intern kommunikation och sensemaking under kris. Vi vill även undersöka på vilka sätt social distansering påverkar mellanchefers arbete med sensemaking och intern kommunikation under kris. LÄS MER