Föräldrars upplevelse av barnets omvårdnad på en pediatrisk intermediärvårdssal

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Flertalet studier belyser nyttan av intermediärvård som kan avlasta intensivvårdsavdelningar. Det saknas däremot studier där upplevelsen av omvårdnaden på en pediatrisk intermediärvårdsavdelning undersöks ur både patient och närstående perspektiv. Syfte: Beskriva föräldrars upplevelse av barnets omvårdnad på en pediatrisk intermediärvårdssal. Metod: Induktiv kvalitativ intervjustudie. Sju intervjuer utfördes med totalt 11 föräldrar. Studien analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Föräldrarna beskrev att personalens bemötande, närvaro och stöd var faktorer som ingav trygghet. Vidare beskrev föräldrarna att känslan av trygghet ökade när de upplevde att barnets behov blev tillgodosett. Konklusion. Genom att använda Roys adaptionsmodell kan sjuksköterskor möta föräldrarna i situationen, hjälpa dem anpassa sig till den nya otrygga världen och öka deras delaktighet i barnets omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)