Det blev inte som planerat - En utredning om avbeställning och dess förhållande till hävning i entreprenadavtal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Beställarens rätt att avbeställa arbeten när denne ingått ett entreprenadavtal med avtalsgrund i AB 04 utreds och analyseras i denna uppsats. Vidare undersöks förhållandet mellan avbeställning och hävning. Detta görs med hjälp av en traditionell rättsdogmatisk metod. Författare på området synes vara överens om att beställaren har en avbeställningsrätt. Men, om denna kan anses följa direkt av AB 04, genom avgående arbeten, eller indirekt genom dispositiv rätt är de oense om. Min utredning visar att det finns argument för båda sidor men det är inte möjligt att avgöra om avgående arbeten reglerar avbeställningsrätt. AB 04 kan i vart fall fyllas ut med en sådan rätt efter tolkning i ljuset av dispositiv rätt, främst genom KöpL men även genom KtjL. Avbeställningsrätten är dock inte fri från påföljd. Ersättningsskyldighet för beställaren gentemot entreprenören föreligger. Hur stor ersättning som ska erläggas beror på om avbeställningsrätten följer av avgående arbeten i AB 04 eller av dispositiv rätt. Ersättningen har visat sig vara högre i dispositiv rätt än enligt 6 kap. 11 § AB 04. Det föreligger skillnader mellan avbeställning och hävning. Beställaren ska visa att ett väsentligt kontraktsbrott föreligger för att kunna göra gällande hävning, medan avbeställningsrätten i princip är obegränsad. Det finns även skillnader avseende rättsverkningarna: med hänsyn till återstående arbeten kan beställaren erhålla ersättning från entreprenören vid hävning, medan vid avbeställning får beställaren erlägga ersättning till entreprenören. Skillnaden mellan avbeställning och hävning är dock inte så klar som den ser ut att vara. Obefogad hävning utreds i denna uppsats, vilken innebär att ett avtal hävs utan att väsentligt kontraktsbrott föreligger. Konsekvensen av en obefogad hävning är att entreprenören får välja att kräva fullgörelse eller häva avtalet och därmed erhålla ersättning från beställaren. Det diskuteras huruvida en obefogad hävning kan likställas med en avbeställning, vilket jag inte anser. Det diskuteras också huruvida en avbeställning, där beställarens enda syfte är att byta entreprenör, kan likställas med en obefogad hävning. Jag menar att detta är möjligt. Beställarens rätt att häva stadgas i 8 kap. 1 § AB 04. Tre av dessa innehåller ömsesidiga hävningsgrunder, vilka innebär att beställaren kan erhålla hävningsrätt utan att ett väsentligt kontraktsbrott föreligger i så kallade force majeure-situationer. Detta borde snarare betecknas som uppsägning, vilket innebär att hävningsbegreppet kan ses som något vidare i entreprenadsammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)