Kognitiv Beteendeterapi : En litteraturstudie om patienters upplevelse av behandling med KBT vid ångestsyndrom

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande världen över och i Sverige är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Vid ångestsyndrom rekommenderas behandling med Kognitiv beteendeterapi i kombination med farmakologisk behandling. KBT kan utföras av legitimerad terapeut men även i det egna hemmet via webben. Syfte: Syftet var att undersöka patienters upplevelse av behandling med KBT vid ångestsyndrom.Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats. Resultat: Resultatet visar både för och nackdelar med behandlingen. Patienter har till stor del goda upplevelser av KBT då de lärt sig nya strategier att hantera sin ångest på. De negativa upplevelser som patienter har av behandlingen är bland annat att de upplever svårigheter att förstå konceptet, samt att den egna insatsen som krävs för en lyckad behandling är för stor. Resultatet visar även att de förväntningar som patienten har inför behandlingen påverkar utfallet, samt att KBT fungerar bättre hos vuxna än hos barn och ungdomar. Webbaserad KBT har visat sig ha positiv inverkan på ångest och upplevs mer flexibelt, men anses svårare eftersom det utförs på egen hand och många patienter upplever att det är lätt att tappa fokus. Konklusion:Även om resultatet av studien visar både positiva och negativa upplevelser av behandlingen så är majoriteten av de upplevelser som framkommit i studien positiva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)