Chefsnärhet i kunskapsintensiv verksamhet

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för kunskapsintensiv verksamhet. Särskilt fokus har lagts på de chefsroller som kan finnas i denna typ av miljö. Uppsatsen är en kvalitativ studie, där empirin insamlats genom semistrukturerade intervjuer och en dokumentstudie av tidningsartiklar. Forskningsansatsen är abduktiv och socialkonstruktionistisk, där respondenternas tolkningar och uppfattningar är centrala. Det teoretiska perspektivet har omfattat litteratur gällandes chefskap, kunskapsintensiv verksamhet, offentlig sektor och känsloarbete. Nio intervjuer, varav en gruppintervju, genomfördes på tre Socialtjänstenheter i två större städer i Sverige. Åtta av respondenterna är chefer, tre är socialsekreterare. Till grund för analysen finns också tidningsartiklar rörandes Socialtjänsten. I studien föreslås två chefsroller kopplade till olika typer av närhet mellan chef och medarbetare, som tidigare forskning om kunskapsintensiv verksamhet inte har berört. I studien lyfts det fram att kunskapsintensiva verksamheter kan sakna hög status, som annars har setts som en naturlig del av den typen av miljö. Dessa fynd innebär en bekräftelse av en kritik som några tidigare forskare har framhävt om den snäva inramningen av fältet kunskapsintensiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)