"Den inre belöningen är viktigare än tårtan" : En studie om hur IT-företags jämställdhetsarbete motiverar kvinnor till karriärutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Studiens syfte var att kartlägga IT-företags jämställdhetsarbete och hur dessa påverkar de kvinnliga anställdas motivation till karriärutveckling. En kvalitativ studie med en abduktiv ansats har genomförts. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av intervjuer med personer med VD- eller HR-roll, samt kvinnor som arbetar med IT på företagen. Med teori som grundar sig i motivation samt jämställdhetsarbete skapades en teoretisk analysmodell som kunde påvisa specifika faktorer i företagens jämställdhetsarbete som motiverar till karriärutveckling. Kartläggningen visar att det finns samband mellan ämställdhetsarbete och motivationsfaktorerna autonomi, samhörighet, kompetens samt incitament.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)