Det frivilliga tvånget att prestera - Upplevelser av organisationskultur och dess påverkan på arbetsprestation

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Det moderna samhället karaktäriseras av globalisering, extern och intern konkurrens samt ny informationsteknik, vilket har förändrat villkoren för individen på arbetsmarknaden. Denna studie undersöker upplevelsen av organisationskultur och arbetsprestation på ett företag inom rekrytering och bemanningsbranschen i södra Sverige. Utifrån deltagande observation och semistrukturerade intervjuer med tio medarbetare från företaget analyseras hur organisationskulturen på det aktuella företaget påverkar medarbetarens arbetsprestation. Studiens teoretiska ramverk utgörs av Scheins (2010) tredimensionella modell om organisationskultur, Locke & Latham (2013) målsättningsteori samt teorier om intern konkurrens (Sennett 2006; Nair & Kamalanabhan 2010). Följaktligen tillämpas individualiseringstesen på ett övergripande plan med resonemang från Han (2013), Sennett (2000) och Gillberg (2010). Det insamlade materialet har analyserats och kodats enligt tematisk analys. Resultatet av studien visar att företagets värdeord är vägledande för uppförande, arbetssätt och strategier. Bristande anpassning till organisationskulturen kan leda till sanktioner i form av bemötande och exkludering. Resultatet visar även på en tydlig prestationskultur där medarbetaren upplever känslor av besvikelse och hård självkritik när de misslyckas i sina prestationer, vilket kan bero på att medarbetarna individualiserar sina prestationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)