Destination Sandhamn : En studie om hur ett ösamhälle skapas med berättelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Sammanfattning: Ösamhället Sandhamn ligger på Sandön i Stockholms skärgård och är för de flesta känt som ett besöksmål för turister. Namnet Sandhamn används ofta för både byn och hela ön. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur platsen Sandhamn laddas med betydelse genom olika aktörers berättelser. Jag vill undersöka hur de gestaltas, hur de uppfattas och påverkar oss samt samverkar med varandra i ett konstruktivistiskt perspektiv samt hur detta påverkar samhället. Ur de dominerande berättelserna om Sandhamn valdes tre återkommande mindscape: skärgårdsidyll, konsumtion, och historia. Därefter analyserades hur dessa mindscape används, samverkar med varandra och skapar konsekvenser. Resultatet av analyserna gav att mindscapen användes i olika syften och med olika dominans och spridning. De samverkar med varandra vilket ger en förstärkande effekt. Konsekvenserna av de större och dominerande aktörernas berättelser kan bli att samhället anpassas till att möta de besökandes förväntningar i så hög grad att det inte går att leva upp till dem. Eftersom turismen är den största näringsgrenen skulle det i så fall påverka samhället negativt.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)