Bibehållen skattesuveränitet eller överstatligt klimatsamarbete? - En studie av den svenska koldioxidskatten respektive ETS och rättsliga förutsättningar för, samt Sveriges politiska förhållningssätt till, en europeisk koldioxidskatt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Av rättsutredningar framgår att det finns stora likheter mellan den svenska koldioxidskatten och den europeiska handeln med utsläppsrätter. Särskilt deras funktioner som klimatpolitiska åtgärder i syfte att minska utsläpp av koldioxid utgör en gedigen grund för jämförelse, vilken är en utgångspunkt för uppsatsen. När ETS därutöver fyller en finansierande funktion för EU:s långtidsbudget, medan den svenska koldioxidskatten kvarstår som primärt en utsläppsminskningsåtgärd, väcks frågor av fiskal karaktär. Författarens slutsatser består för det första i att ETS som finansierande medel går längre än den svenska koldioxidskatten, trots att sådana medel traditionellt associeras med skatter. För det andra har Sverige, i och med accepterandet av ETS numera fiskala funktion, i praktiken godkänt överlåtande av ytterligare finansmakt åt EU. Steget till att därefter tolerera, eller till och med verka för, en överstatlig koldioxidskatt undersöks i texten. Mot bakgrund av konstaterandena ovan samt Sveriges önskan om ett långtgående och fördjupat internationellt klimatarbete där samarbete på EU-nivå särskilt lyfts fram, är författarens slutsats att steget mot en sådan skatt bör vara nära förestående. Det svenska motståndet mot densamma är emellertid kompakt. Ur EU:s primärrätt, och svensk konstitutionell rätt, söks efter möjligheten att införa en europeisk koldioxidskatt genom lagstiftning i form av antingen harmonisering via direktiv eller koldioxidbeskattning med gemensam uppbörd. Trots att uppsatsens definition av en koldioxidskatt är i enlighet med det sistnämnda alternativet, berörs båda delar. Regeringsformen tycks inte utgöra något hinder och i art. 192.2 och art. 113 FEUF respektive art. 48.7 EUF finns tydligt stöd på EU-nivå. Vidare tar EU-kommissionen vid ett flertal tillfällen fasta på dessa skrivelser i fördragen och lägger konkreta förslag på en unionsgemensam koldioxidskatt alternativt ändring av kravet på enhällighet vid omröstning i ministerrådet gällande skattefrågor. Ministerrådet är nämligen splittrat medan EU-parlamentet framstår som klimatpolitiskt progressivt. Detta samtidigt som befolkningen i Sverige inte utesluter möjligheten att införa skatter på EU -eller annan överstatlig nivå, särskilt ifråga om klimatskatter. Genom tillvägagångssätt med inslag av såväl EU-rättslig och komparativ, som rättsanalytisk och rättsdogmatisk metod, besvaras uppsatsens frågeställningar. I och med detta tillvägagångssätt, som även inkluderar en samhällsvetenskaplig metod och utförligt redogörs för nedan, undersöks även Sveriges motstånd. Avslutningsvis fastslås att den svenska kritiken mot en koldioxidskatt på EU-nivå främst tycks vara politisk. Det får å ena sidan anses logiskt följa av en närmast enig partiflora och väl spegla dess åsikter i frågan. Å andra sidan kan detta anses gå emot dels logisk slutledning utifrån uppställda premisser, dels befolkningens uppfattning enligt vissa undersökningar. I förhållande till dessa slutsatser gör författaren även några framåtblickande reflektioner i uppsatsens sista del. Därutöver blottläggs Sveriges ambivalenta roll i ett EU med fördjupad integration som mål i sig i och med denna studie om motsättningen mellan bibehållen skattesuveränitet och överstatligt klimatarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)