Som ung kvinna på sociala medier: En kvalitativ studie om unga svenska kvinnors upplevelser och tankar kring sociala normer och privatliv på sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Författare: Nicole Pilwind Titel: Som ung kvinna på sociala medier: En kvalitativ studie om unga svenska kvinnors upplevelser och tankar kring sociala normer och privatliv på sociala medier Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Magnus Ring Sociologiska institutionen, vårterminen 2017 Sociala medier är en stor del av människors vardag, där man kan hålla kontakt med vänner och hålla sig uppdaterad om det som händer i världen. Dock finns det även negativa sidor av sociala medier som i den fysiska världen. På sociala medier finns det misogyni; kvinnor som blir sexualiserade för olika bilder de lägger upp på sig själva och/eller får utstå kränkande kommentarer för att de tar upp feminism och andra samhällsproblem. Denna uppsats undersöker svenska kvinnor i 18-20 årsåldern upplevelser och tankar kring sociala medier. Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall dessa unga kvinnor upplever de sociala normer som finns för kvinnor på de sociala forumen, utifrån feministisk teorier samt vilka säkerhetsåtgärder de tar för att skydda sig ifrån trakasserier och andra intrång på deras privatliv. För att besvara syftet har fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med svenska kvinnor i 18-20 årsåldern. I analysen används teorier som sexuell objektifiering, normer och restricted access/limted control theory för att få en djupare förståelse för resonemangen och de upplevelser som intervjupersonerna tog upp. Studien kom fram till att intervjupersonerna var välmedvetna om de sociala normerna på sociala medier som dömer kvinnor utifrån deras kroppar samt trakasserar de personer som går utanför normen. Studien visar även att intervjupersonerna tog till sig olika säkerhetsåtgärder som att blocka personer de inte känner och ha stor kontroll över vilka som få ser deras inlägg. Detta tyder på att intervjupersonerna utgår ifrån tankesättet som bygger på restricted access/limted control theory, dock var det ändå väldigt negativa mot att kvinnor döms på sociala medier, för att de pratar om feminism eller lägger ut en viss typ av bild på sig själva. Studien visar på att unga svenska kvinnor tar avstånd mot misogyni och tycker det är ett samhällsproblem att personer som går emot sociala normer får kränkande kommentarer. Vilket ger stöd till att de sociala normerna om kvinnor förhoppningsvis förändras i framtiden och kvinnor får mer utrymme att tala om sina problem online.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)