Sjuksköterskans upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Den palliativa vården i hemmen är för alla som är i behov av vård vid livets slut. Fler väljer att få avsluta sitt liv i sitt eget hem. Syftet med palliativ vård innebär att främja livskvaliteten och stödja både patient och närstående. Sjuksköterskan ska trots komplex arbetsmiljö sträva efter patientens och närståendes integritet och värdighet, men även i sitt omhändertagande skapa en omgivning som inger trygghet, hopp och lugn. De fyra hörnstenarna är ett arbetsredskap som den palliativa vården utgår ifrån. I den innefattas symtomlindring, samarbete i team, kommunikation/relation och stöd till närstående. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att ge palliativ vård till vuxna individer i hemmet. Metod: Allmän litteraturöversikt gjordes enligt Friberg. Artiklarna söktes genom databaserna CINAHL och PubMed. Slutligen ingick tio vetenskapliga artiklar som var av kvalitativ design. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier med sex underkategorier byggt på sjuksköterskors olika upplevelser: behovet av utveckling och god samverkan, hemmets betydelse som plats för palliativ vård och vårdrelationens betydelse. Resultatet belyser vikten av ett välfungerande team, bra kollegor och kontinuerlig kompetensutveckling. Slutsats: Den palliativa hemsjukvården präglas ofta av att sjuksköterskan känner sig stressad och ensam. Att sjuksköterskan ingår i ett välfungerande team med såväl läkare, sjukhus, undersköterskor som patienten och närstående är en faktor för den palliativa hemvården ska fungera. Det kollegiala stödet hjälper sjuksköterskan att bearbeta dagen och på så sätt kunna ge bästa möjliga stöd och vård för patienten. Behov av kompetensutveckling ansågs vara viktigt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)