CSR-kommunikation inom dagligvaruhandeln : En retoriskt textanalys av ICA och Axfoods hållbarhetsredovisningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att analysera CSR-kommunikationen från Sveriges två största livsmedelskoncerner, ICA och Axfood, under åren 2012 och 2013. Denna analys kommer att göras utifrån företagens officiella hållbarhetsredovisningar. Studien avser även att analyseravilka tydliga skillnader som finns mellan företagens kommunikation. För att göra detta har vår studie utgått från modellen The pyramid of corporate social responsibility av Archie B. Carroll. Denna modell verkar som underlag för kategoriseringen av de olika ansvarsområdena inom corporate social responsibility (CSR). Studien innefattar även en analys utifrån ett retoriskt perspektiv för att fastställa hur och på vilket sätt ICA och Axfood använder sig utav de retoriska appellerna ethos, pathos och logos för att kommunicera ut sitt CSR-arbete. Metod: Retorisk textanalys Resultat: Utifrån vår analys kan vi urskilja att det inte har skett någon större förändring av de två företagens CSR-kommunikation från 2012 till 2013. Båda företagen följer i princip samma mall 2013 som de gjorde året tidigare. Dock finns det skillnader i hur företagen kommunicerar och vad som kommuniceras ut. Axfood för en mer utvecklad kommunikation över sitt ansvarstagande än vad ICA gör sett utifrån Carrolls pyramid of corporate social responsibility. Ur ett retoriskt perspektiv kan vi urskilja att båda företagen använder sig av alla retoriska appeller. Dock varierar användandet av dessa retoriska verktyg. ICA baserar generellt sina argument på logosargument medan Axfood har en större variation i sitt användande av de retoriska appellerna och för en mer komplex retorisk argumentation.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)