Arbetsterapeuters uppfattningar om artificiell intelligens inom arbetsterapi

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Personer med funktionsnedsättning är ofta beroende av teknik för att avhjälpa dessa hinder och digitala tekniska hjälpmedel används i allt större utsträckning av personer med exempelvis kognitiv funktionsnedsättning. Artificiell intelligens blir vanligare inom vården, och har blivit en allt mer integrerad del av tekniska hjälpmedel och i vardagsteknologi. Den teknologiska utvecklingen har historiskt haft hög påverkan på människors aktivitetsliv. Detta väcker frågor om hur artificiell intelligens kan användas inom arbetsterapi och vad tekniken kan ha för inverkan på professionen i takt med dess utbredning i samhället.Syfte Syftet är att undersöka yrkesverksamma arbetsterapeuters uppfattning om artificiell intelligens och hur den kan komma att förändra deras profession. Metod Materialet utgörs av 5 transkriberade intervjuer med yrkesverksamma arbetsterapeuter inom olika verksamheter. Intervjuerna bearbetades utifrån Graneheim och Lundmans instruktioner för kvalitativ innehållsanalys. Resultat Resultatet presenteras utifrån 3 kategorier: Möjligheter med AI inom arbetsterapi, Hinder för användning av AI inom arbetsterapi och Viktiga kompetenser för framtidens arbetsterapeuter.Slutsats Resultatet indikerar att arbetsterapeuter inom skilda verksamheter förväntar sig att AI kommer att påverka deras yrkesutövande genom att människors aktivitetsliv kontinuerligt förändras, främst till följd av att AI fortsätter att bli en viktigare integrerad del inom vardagsteknologi. Vidare förväntas digital kompetens och förmågan att applicera arbetsterapeutisk teori på aktiviteter som utförs i digital kontext bli viktiga utvecklingsområden för arbetsterapeuter för att kunna möta framtidens behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)