Partnerns upplevelse i samband med ett oplanerat sectio En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Problembeskrivning: Vid ett oplanerat sectio sker en separation mellan mor och barn och partnern får då ta hand om barnet. Det finns sedan tidigare forskning kring kvinnans upplevelse av denna separation. Kring partnerns upplevelse finns inte forskning i samma utsträckning. Syfte: Syftet var att belysa partnerns upplevelse i samband med sectio. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats användes, där tio nyblivna pappor intervjuades. Det insamlade materialet bearbetades med hjälp av Burnards innehållsanalys. Resultat: Fyra huvudkategorier framkom, Pappans tankar om förlossningen, Pappans upplevelse av första tiden, Pappans tankar om delaktighet och Pappans tankar kring personalen. Slutsats: Papporna var generellt mycket nöjda med förlossningsupplevelsen, de hade en känsla av delaktighet, närvaro och stolthet. Samtidigt som det fanns en känsla av oro, både för kvinnan och barnet. Känslan av att bli familj uppstod först då alla tre var tillsammans. Detta är något som det borde läggas mer fokus på inom förlossningsvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)