Motivation och styrning - En kvalitativ studie om hur olika styrningsformer påverkar inhyrd och direktanställd personals motivation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Bemanningsbranschen ökar årligen och trots att det utgör en litendel av den totala arbetsmarknaden påverkar det samtliga organisationer som väljer att nyttjainhyrd personal. Det finns forskning som tyder på att dessa arbetsförhållanden leder till lägrearbetsmotivation hos den inhyrda personalen och oro och osäkerhet bland de direktanställda.Samtidigt finns det en annan studie som tyder på att motivationen hos inhyrd personal inte ärett problem. Enligt flertal tidigare forskare och studier framgår det att företagets val av styrningkan påverka de anställdas motivation.Syfte: Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen kring hur olika styrningsformerpåverkar inhyrd respektive direktanställd personals motivation.Frågeställning: Utifrån uppsatsens syfte har följande frågor besvarats: (1) Hur påverkarmålstyrning, handlingsstyrning och social styrning den inhyrda respektive den direktanställdapersonalens motivation? (1b) Vilka skillnader föreligger i motivationen mellan de inhyrda ochde direktanställda?Avgränsningar: Uppsatsen är avgränsad till att studera lagerbranschen och vidare enbart ettkundföretag i GöteborgsområdetMetod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie som genomförts med hjälp av sex intervjuer medlika delar inhyrd som direktanställd personal.Resultat och slutsats: Studien visar att skillnader i arbetsmotivationen inte bara beror påanställningsform utan även på individens personlighet och situation. Den målstyrning somföreligger på företaget verkar motiverande för både de direktanställda och de inhyrda. Befintlighandlingsstyrning verkar till stor del ha samma effekt på de båda grupperna, dock medskillnaden att de inhyrda har hårdare konsekvenser, vilket kan påverka motivationen. Densociala styrningen däremot får inte samma motivationseffekt för de inhyrda som dedirektanställda då de inte inkluderas i samma utsträckning, vilket bekräftar befintlig forskninginom ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)