Motivation och styrning - En kvalitativ studie om hur olika styrningsformer påverkar inhyrd och direktanställd personals motivation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Bemanningsbranschen ökar årligen och trots att det utgör en liten del av den totala arbetsmarknaden påverkar det samtliga organisationer som väljer att nyttja inhyrd personal. Det finns forskning som tyder på att dessa arbetsförhållanden leder till lägre arbetsmotivation hos den inhyrda personalen och oro och osäkerhet bland de direktanställda. Samtidigt finns det en annan studie som tyder på att motivationen hos inhyrd personal inte är ett problem. Enligt flertal tidigare forskare och studier framgår det att företagets val av styrning kan påverka de anställdas motivation. Syfte: Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen kring hur olika styrningsformer påverkar inhyrd respektive direktanställd personals motivation. Frågeställning: Utifrån uppsatsens syfte har följande frågor besvarats: (1) Hur påverkar målstyrning, handlingsstyrning och social styrning den inhyrda respektive den direktanställda personalens motivation? (1b) Vilka skillnader föreligger i motivationen mellan de inhyrda och de direktanställda? Avgränsningar: Uppsatsen är avgränsad till att studera lagerbranschen och vidare enbart ett kundföretag i Göteborgsområdet Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie som genomförts med hjälp av sex intervjuer med lika delar inhyrd som direktanställd personal. Resultat och slutsats: Studien visar att skillnader i arbetsmotivationen inte bara beror på anställningsform utan även på individens personlighet och situation. Den målstyrning som föreligger på företaget verkar motiverande för både de direktanställda och de inhyrda. Befintlig handlingsstyrning verkar till stor del ha samma effekt på de båda grupperna, dock med skillnaden att de inhyrda har hårdare konsekvenser, vilket kan påverka motivationen. Den sociala styrningen däremot får inte samma motivationseffekt för de inhyrda som de direktanställda då de inte inkluderas i samma utsträckning, vilket bekräftar befintlig forskning inom ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)