Karaktärsframställan ur ett genusperspektiv – Baserad på de mest utlånade kapitelböck- erna på Göteborgs folkbibliotek under 2018.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Då barnböcker alltid intresserat mig, var jag nyfiken på hur karaktärerna i de böcker som barn läser idag framställs ur ett genusperspektiv. Jag kunde inte hitta någon forskning inom området och valde därmed att anpassa min forskning för att fylla den forskningsluckan. Syftet med denna empiriska undersökning är att synliggöra hur de mest utlånade kapitelböckerna för åld- rarna 6-9 år på Göteborgs stads folkbibliotek under 2018 speglar de normer och stereotyper som råder i samhället. Det vill säga, hur ser de ut? Vilka kläder har de på sig? Vilken syssel- sättning och yrkesroll har de? Men även hur framställs deras personligheter och egenskaper? För att ta reda på det har jag arbetat efter följande frågeställningar: 1. Hur framställs karaktärerna i de mest utlånade kapitelböckerna ur ett genusperspektiv? 2. Har karaktärernas kön någon betydelse för den yrkeskategori de tillhör? 3. Finns det något samband mellan vilket kön böckernas hjältar, skurkar och offer tillhör och hur dessa karaktärer framställs? En textanalys av dessa böcker har utförts, för att se hur dess kvinnliga och manliga karaktärer framställs ur ett genusperspektiv, för att synliggöra deras utseende, klädsel, personliga egen- skaper och yrkesroller. Därefter har resultaten jämförts för att se om karaktärernas könstillhö- righet har någon betydelse för rollerna: hjälte, skurk och offer framställs. Under genomförande av textanalysen har jag utgått från Nikolajevas motsatsschema och därefter utformat ett kod- ningsschema med tillhörande kodningsmanual. Studiens resultat visar att även om böckernas kvinnliga karaktärer ofta är underrepresenterade har de i flera fall en betydande roll för bokens handling. Flera av karaktärerna uppvisar köns- stereotypa beteenden och det är sällan deras utseende, kläder, personlighet och yrkesroll strider mot könsnormen. Dessutom visar det sig att det finns samband mellan karaktärernas kön och böckernas hjältar, skurkar och offer samt hur dessa framställs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)