Musikteori och läromedel i musikproduktion : En enkätundersökning om läromedel och begreppet musikteori i musikproduktionsundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

Sammanfattning: Intresset för ämnet musikproduktion har ökat mycket under de senaste 20 åren. Som en följd av detta har många kulturskolor börjat undervisa i musikproduktion. Eftersom kulturskolan inte har några tydliga mål eller riktlinjer för vad undervisningen ska innehålla är det upp till varje enskild lärare att bestämma hur hen ska lägga upp sin undervisning. Syftet med denna studie är att undersöka hur man som lärare kan integrera musikteori i musikproduktionsundervisningen. Ett andra syfte är att undersöka i vilken grad lärare uppfattar att det finns behov av läroböcker i ämnet. Datainsamlingen gjordes genom en enkätundersökning som skickades ut till musikproduktionslärare i Sverige med frågor om deras attityd till läromedel, musikteori och hur de integrerar musikteori i undervisningen. De slutsatser jag kunnat dra är att det verkar finnas önskemål om läromedel anpassat för kulturskolor samt att musikteori bör integreras praktiskt i undervisningen på ett sådant sätt att den känns relevant och användbar för eleven. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)