Att leva nära döden : En kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

Sammanfattning: Bakgrund: Livets slutskede är en del i den palliativa vården som syftar främst till att lindra patientens besvärliga symtom och göra livet så hanterbart som möjligt inför döden. Genom en djupare förståelse av hur det är att befinna sig i livets sista tid kan omvårdnaden anpassas därefter.  Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att befinna sig i livets slutskede. Metod: En litteraturöversikt bestående av tolv vetenskapliga artiklar av kvalitativ design. Dataanalys har genomförts enligt Fribergs fem steg.  Resultat: Resultatet presenteras i två teman; att konfronteras med det okända och en känsla av meningsfullhet. Resultatet visar att de upplevelser som uppstår i livets slutskede är olika för varje patient och de bör bemötas utifrån sin egen livsvärld. Resultatet visar också att det finns behov av trygghet och symtomkontroll vilket kan vara av betydelse för patienternas upplevelse av livskvalitet den sista tiden i livet.  Slutsats: Resultatet visar att patienter i livets slutskede ofta upplevde rädsla och oro vid konfrontation med det okända. De ville inte försvinna från livet och gå miste om framtiden. Trygghet var ett tydligt behov hos patienterna som befinn sig i livets slutskede. Anhöriga och den andliga världen beskrivs kunna ge denna trygghet. Det visade sig också att hoppet är det sista som överger människan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)