Sökning: "Kajsa Rinnegård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Rinnegård.

  1. 1. Att leva nära döden : En kvalitativ litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

    Författare :Emma Jarnevid; Amanda Karlsson; Kajsa Rinnegård; [2021]
    Nyckelord :End of life; life world; patient experience; symptom control; Livets slutskede; livsvärld; patientperspektiv; symtomkontroll;

    Sammanfattning : Bakgrund: Livets slutskede är en del i den palliativa vården som syftar främst till att lindra patientens besvärliga symtom och göra livet så hanterbart som möjligt inför döden. Genom en djupare förståelse av hur det är att befinna sig i livets sista tid kan omvårdnaden anpassas därefter. LÄS MER