Från idé till handling: En kvalitativ studie kring medarbetares och chefers upplevelse av implementeringen av förändringsprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I ett ständigt föränderligt samhälle behöver organisationer kontinuerligt utveckla sin verksamhet, men trots det blir majoriteten av planerade förändringsprojekt inte implementerade i verksamheten (Jacobsen 2019; Smith, 2002). Studiens syfte är därav att få en ökad förståelse kring implementering av förändringsprojekt, genom att undersöka om medarbetarnas samt chefernas upplevelse av förändringsprocessen skiljer sig åt. Med utgångspunkt i en kvalitativ fallstudie-design har empiri samlats in kopplat till två förändringsprojekt med olika utfall. Studiens resultat indikerar att ett tydligt ledarskap som involverar mottagarna att vara delaktiga genom en tydlig ansvarsfördelning ansågs positivt av både medarbetare och chefer. Detta då de upplevde befogenhet att ta initiativ och justera förändringen löpande vilket skapade motivation och engagemang hos medarbetarna och cheferna. Vidare visar studien att det är fördelaktigt om medarbetare involveras redan i förarbetet, då det medför att de får mer tid till att bearbeta förändringen och därigenom skapa en ökad förståelse för förändringen. Flexibilitet i att förändra en implementerad förändring lyfts i studien upp som en annan faktor som kan påverka utfallet. Cheferna upplever ett informationsöverflöd och medarbetarna lyfter istället bristen på information och har därför svårare att se helhetsperspektivet. Detta kan bli problematiskt då missförstånd riskerar att leda till motstånd av förändringen, alternativt att andra arbetsuppgifter prioriteras högre. Studiens resultat indikerar därav på vikten av att cheferna är insatt i den operativa verksamheten samt anpassar kommunikationen utifrån målgruppens position och förförståelse

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)