Sökning: "Annette Daugaard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annette Daugaard.

  1. 1. Från idé till handling: En kvalitativ studie kring medarbetares och chefers upplevelse av implementeringen av förändringsprojekt

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Annette Daugaard; Wilma Maxe; [2023-07-04]
    Nyckelord :Förändringsprojekt; ledarskap; medarbetare; kommunikation;

    Sammanfattning : I ett ständigt föränderligt samhälle behöver organisationer kontinuerligt utveckla sin verksamhet, men trots det blir majoriteten av planerade förändringsprojekt inte implementerade i verksamheten (Jacobsen 2019; Smith, 2002). Studiens syfte är därav att få en ökad förståelse kring implementering av förändringsprojekt, genom att undersöka om medarbetarnas samt chefernas upplevelse av förändringsprocessen skiljer sig åt. LÄS MER