Digital Alfabetisering En studie om analfabeters språkinlärning med stöd av digitala verktyg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: För att nyanlända vuxna ska kunna komma in i det svenska samhället finns det krav på olika kunskaper de ska uppnå. Genom att lära sig att använda digitala verktyg öppnas nya möjligheter till att involveras i sociala och kulturella sammanhang. Skolverket har som krav på att lärare som undervisar svenska som andra språk -SFI ska använda digitala verktyg i sin undervisning. Litteraturen lyfter även fram att elever som saknar läs- och skrivförmåga kan gynnas av att använda digitala verktyg som hjälpmedel för att lära sig ett nytt språk. Studien undersöker hur SFI lärare skapar undervisning med hjälp av digitala verktyg för att lära analfabeter svenska. Metoden som används i studien är kvalitativ och bygger på en litteraturstudie, intervjuer med SFI lärare som jobbar med analfabeter och observationer av deras lektioner. Studiens slutsatser visar att lärare använder muntlig kommunikation i form av bild, ljud och ljus. Till sin hjälp har de digitala verktyg som datorer, surfplattor och applikationer. Ett annat arbetssätt är att lärare lägger även upp lektionsmaterialet digitalt. Lärarna anpassar undervisning efter elevernas inlärningsbehov och väljer digitala verktyg som passar till lektionsinnehållet. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur SFI lärare skapar undervisning med hjälp av digitala verktyg i samband med språkinlärning för analfabeter. Teori: Tidigare forskning med tydliga resultat inom området saknas, dock finns det en del som tyder på att lärarna kan uppleva osäkerhet i sitt arbete med digitala verktyg. Metod: Fältstudie som följer fyra SFI 1 lärare i en SFI verksamhet på en vuxenutbildning i södra Sverige. Resultat: Lärarna jobbar med digitalisering på individanpassade sätt, lärarnas attityder gentemot digitaliseringen är mest positiva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)