Upplevd historia – studiebesök i historieundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Denna kunskapsöversikt har syftat till att undersöka hur studiebesök kan användas i historieundervisningen. Vårt arbete har utgått ifrån att besvara frågorna: Vad säger forskning om hur elevers lärande påverkas av studiebesök till historiska platser och museer? Vad framhålls av vetenskapliga studier som viktigt för att besöken ska bli lärande? För att besvara frågeställningarna redogör vi för flera studier och rapporter inom forskningsfältet. I resultatet lyfts tre huvudsakliga poänger fram; att forma kritiskt tänkande kring historia, att utveckla historisk empati och hur lärare praktiskt kan gå tillväga för att utforma ett studiebesök.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)