Vad säger du om artificiell intelligens, människa? : Diskurser, ramar och metaforer om AI i TT Nyhetsbyråns artiklar från 1980 till 2020

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Sammanfattning: Forskare och teknologer talar om artificiell intelligens som en revolution lika omvälvande som industrialismen och investerare har skyhöga förväntningar. Detta medan det hos allmänheten finns både okunskap om och rädsla inför AI, även om AI redan i dag tillämpas inom områden som sjukvård och industri. Många tillämpningar innebär att människans livsmiljö behöver anpassas för att AI ska fungera. När ny teknologi växer fram saknar vi ofta uttryck att tala om den och AI är dessutom till stor del osynlig för blotta ögat. Allmänheten blir därför i stor utsträckning beroende av mediernas skildringar. Det ger medierna makt eftersom de får kontroll över de budskap som sprids om AI, vilket gör att de kan påverka våra tankar, känslor och handlingar. Syftet med studien har varit att utforska hur AI har konstruerats i medierna i en tid när varken AI eller diskurserna om AI har hittat sin slutgiltiga form, det vill säga låsts in. Vad säger vi egentligen om AI i form av diskurser, ramar och metaforer? Empirin består av 90 nyhetsartiklar om AI publicerade av TT Nyhetsbyrån från 1980-talet till mars 2020. TT Nyhetsbyrån har en unik plats som nyhetsförmedlare då de når ut till hela Sveriges befolkning och åtnjuter stort förtroende hos allmänheten. Studiens teoretiska ramverk består av tre teorier i samspel: diskursanalys, framingteori och metaforteori. Diskursanalys ser språket som en social handling, vilket innebär att diskurser om AI kan leda oss i en viss riktning. Framingteori studerar hur olika sätt att rama in ett ämne som AI styr hur vi uppfattar och tolkar det. Metaforer ses i studien som centrala tankestrukturer som påverkar hur vi uppfattar, känner och handlar kring AI. Metodval är kvalitativ analys utifrån den undersökningsmodell som konstruerades med det teoretiska ramverket som grund. Resultaten visar att inramningen av TT Nyhetsbyråns artiklar är övervägande positiv, där AI i majoriteten av artiklarna presenteras som ett verktyg med stora möjligheter, som bör utvecklas och tillämpas. Metaforer som förekommer tillskriver maskinen mänskliga egenskaper och motiv och framställer AI-tillämpningar som smarta, läskunniga, nyfikna med flera mänskliga förmågor. Det impliceras i flera artiklar att maskinen skulle ha ett intresse av att konkurrera med människan. En central slutsats är att det förekommer ett spänningsfält med två motsatta huvuddiskurser i empirin. Den ena beskriver AI som ett neutralt verktyg, den andra som en konkurrent till människan. Båda leder till bilden av AI som ett verktyg med stor potential. AI-intressenterna gynnas av spänningsfältet medan läsare missgynnas: de lämnas att själva dra slutsatser om AI:s egentliga fördelar och nackdelar. Andra slutsatser är att de metaforer som förekommer tillskriver AI mänskliga egenskaper och motiv, vilket skapar stora förväntningar. Metaforerna döljer att AI kan förekomma i andra former än som en människoliknande robot, former som inskränker människans livsutrymme. Inramningen har varierat något över tid och tecken finns på att diskurser har låsts in. I empirin finns en klar övervikt för vita män ur elitklassen, vilket gör att TT Nyhetsbyrån kan sägas reproducera existerande maktstrukturer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)