Planeringsverktyg : För att strukturera upp vardagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Denna rapport ligger till grund för ett examensarbete för kandidatexamen, Teknisk design vid Luleå tekniska universitet. Projektet utfördes under tio veckor våren 2018 och omfattar 15 högskolepoäng. Det är ett utvecklingsprojekt av en egen idé.    Psykisk ohälsa bland unga har ökat markant under 10 år. Via ett pressmeddelande informerade Socialstyrelsen (2017) att ökningen för unga vuxna i åldern mellan 18–24 år är 70% mellan åren 2006–2016. Det väckte denna formulering: • Skulle en bättre planerad vardag kunna bidra till ökad upplevelse av välmående?  Projektet är ett eget uppdrag där ett koncept för ett planeringsverktyg har tagits fram. Målgrupp för projektet är unga personer mellan 20–30 år som varit utbrända. Målet är att ta fram ett planeringsverktyg som bidrar till att öka upplevelsen av välmående hos målgruppen. Syftet med projektet är att hjälpa unga personer som varit utbrända att planera och underlätta vardagen.   Tidigt i projektet upprättades en projektplan samt ett tidsschema för projektet. Teori om stress, mobilens påverkan och designaspekter samlades in till projektet genom böcker och artiklar. Projektet är baserat på processen Human centered design där användarens behov och förutsättningar är i fokus.   Information samlades in för att definiera användarnas behov och för att skapa förståelse kring situationen. Detta gjordes med en enkätundersökning samt med hjälp av intervjuer.   Därefter togs idéer fram med metoden brainstorming, detta gjordes tillsammans med fyra personer. Idéerna som tagits fram användes sedan tillsammans med metoden morfologisk matris där koncept framtogs. Tillsammans med fyra andra personer utfördes metoden morfologisk matris, detta resulterade i att tre koncept valdes att gå vidare med. Koncept Nyckelring, koncept Pärm och koncept Cirkel.   Prototyper av koncepten tillverkades och användes med metoden upplevelseprototypa, fyra användare testade koncepten och därefter valdes koncept Cirkel för vidare utveckling. Konceptets funktion samt design vidareutvecklades och resulterade i det slutliga konceptet Pocket time.  Pocket time är en portabel dagsplanerare som visualiserar dygnets 24 timmar. Användaren fyller själv i Pocket time med det som ska göras under dagen. Konceptet ger sedan en överblick på dagens planering samt vilken tid en aktivitet ska utföras och även beräknad tid en aktivitet tar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)