Chefers organisatoriska förutsättningar att implementera psykosociala                                  hälsofrämjande insatser : En kvalitativ studie inom en kommunal organisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Studien handlar om att studera villkor och förutsättningar att implementera psykosociala hälsofrämjande insatser på en kommunal organisation. Syftet var att undersöka chefers organisatoriska förutsättningar att implementera psykosociala hälsofrämjande insatser. Studien baserades på en kvalitativ ansats och empirin samlades in genom sex semistrukturerade enskilda intervjuer, med en intervjuperson från varje utvald förvaltning. Förvaltningarna valdes utifrån våra villkor och deras organisatoriska uppbyggnad. Studiens resultat har analyserats deduktivt genom ett hälsofrämjande perspektiv. Den teoretiska referensramen grundar sig i pedagogiska och hälsofrämjande områden med fokus på arbetsplatslärande, genom erbjudande och engagemang. Den pedagogiska och hälsofrämjande ansatsen innefattar aktörskap, empowerment, praktikgemenskap samt samspelsmodellen. Studien berör lärande i sammanhang och ur individperspektiv, genom till exempel sociala relationer och delaktighet. En slutsats av studien visar att oföränderliga villkor kan hanteras på olika sätt utifrån olika förutsättningar. Förutsättningarna påverkas av kompetenshöjande insatser och kognitiva egenskaper samt erfarenheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)