Jämförelse av cache-tjänster: WSUS Och LanCache

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Inom nätverkstekniken och datakommunikationen råder idag en tro på tekniken nätverkscache som kan spara data för att senare kunna hämta hem det snabbare. Tekniken har genom åren visat att den effektivt kan skicka den önskade data till sina klienter. Det finns flera cache-tjänster som använder tekniken för Windows-uppdateringar. Bland dessa finns Windows Server Update Services (WSUS) och LanCache. På uppdrag från företaget TNS Gaming AB jämförs dessa tjänster med varandra under examensarbetet. Nätverkscache är ett intressant forskningsområde för framtida kommunikationssystem och nätverk tack vare sina fördelar. Likaså är uppgiften om att jämföra cache-tjänsterna WSUS och LanCache intressant i och med det öppnar upp insikt om vilken tjänst är bättre för företaget eller andra intressenter. Både forskningsområdet och uppgiften är viktiga och intressanta när användare vill effektivisera användningen av internetanslutningen och bespara nätverksresurser. Därmed kan tekniken minska nedladdningstiden. Till det här arbetet besvaras frågor om vilken nätverksprestanda, resursanvändning och administrationstid respektive cache-tjänst har, och vilken cache-tjänst som lämpar sig bättre för företagets behov. I arbetet genomförs experiment, som omfattar tre huvudmättningar, och följs av en enfallstudie. Syftet med arbetet är att med hjälp av experimentets mätningar få en jämförelse mellan WSUS och LanCache. Resultatet av arbetet utgör sedan ett underlag för det framtida lösningsvalet. Resultaten består av två delar. Den första visar att båda cache-tjänsterna bidrar till kortare nedladdningstider. Den andra är att LanCache är bättre än WSUS när det gäller nätverksprestanda och resursanvändning, samt mindre administrationstid jämfört med WSUS. Givet resultat dras slutsatsen att LanCache är cache-tjänsten som är mest lämpad i det här fallet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)