"Språket" – substantiv eller inte? : Jämförande analys av två läromedel i grammatik för gymnasiet i Svenska och Svenska som andraspråk

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

Sammanfattning: Bakgrund: Det finns skillnader i ämnena Svenska och Svenska som andraspråk (Skolverket, 2011). Ämnet Svenska som andraspråk, i jämförelse med Svenska, fokuserar mer på att bland annat utveckla elevernas ordförråd och språkliga variationer. I arbetet nämns även termerna skolspråk och vardagsspråk frekvent, då dessa är ytterst relevanta för analysen. Syfte: Syftet med studien är att jämföra hur två läromedel med fokus på grammatik i ämnena Svenska och Svenska som andraspråk framställs, samt hur både det strukturella och språkliga innehållet framträder. De läromedel som vi valt att analysera är Fixa grammatiken (2014), som riktas mot ämnet Svenska och Grammatik från grunden (2016) som riktas mot ämnet Svenska som andraspråk. Fokus riktas mot de abstrakta och konkreta orden inom ordklassen substantiv, men även huruvida det finns, och i sådana fall hur, en form av adaption i läromedlet för Svenska som andraspråk. Metod: Två läromedel i ämnet Svenska och Svenska som andraspråk analyseras utifrån Hellspongs (2001) strukturella analysmetod, detta på grund av att analysen bidrar till en djupgående analys av textens innehåll samt stilistiska drag. Den strukturella analysen delas upp i följande fem kategorier: kontexten, den textuella strukturen, den ideationella strukturen, den interpersonella strukturen och samband. Syftet med analysmetoden är att ge en mångsidig beskrivning av de två valda texterna. Resultat: Utifrån en djupgående analys med hjälp av den strukturella analysmetoden uppkom ett tydligt resultat. Innehållet i de två läromedlen har en tydlig struktur och det är logiskt presenterade rubriker och förklaringarna, som dessutom fullföljs med konkreta exempel. Fixa grammatiken har en aning mer strukturerade underrubriker, medan Grammatik från grundens underrubriker till viss del kan anses vara diffusa. Fixa grammatiken innefattar ett både passivt och aktivt ordförråd, i jämförelse med ordförrådet i Grammatik från grunden som till största del är aktivt och med mindre abstrakta ord, vilket bygger vidare på adaptionen, som även innefattar ett mindre varierat innehåll i jämförelse med läromedlet för Svenska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)