Språket som hinder till en lyckad kommunikation

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Vi lever i tiden där stora folkvandringar är ett faktum och dessa har lett till att var och en avoss kommer i kontakt med människor från andra delar av världen. Den ”negativa” sidan av folkvandringar är att allt större andel av invånare i Sverige inte har svenska som modersmål.Språket har centralt betydelse under mötet mellan patienter och vårdpersonalen. Problem som kan uppstå vid språksvårigheter, är inte bara språkliga utan även kulturella eftersom kultur och språk går hand i hand.SyfteSyfte med denna uppsats var att beskriva och belysa hur livssituation för patienter som harserbokroatiska som modersmål och inte behärskar svenska språket påverkas. Särskilt ville jag belysa hur språksvårigheter påverkar kommunikationen då patienter gör besök inom vården.MetodDenna studie genomfördes som en intervjuundersökning. Sammanlagt intervjuades femton personer- sju kvinnor och åtta män. Informanternas svar har bearbetats genom kvalitativ innehållsanalys.ResultatResultaten av studien visar att miljöombyte, kultur och språk påverkar informanternasvälbefinnande. Språket i samband med kulturskiftandet är det största problemet när det gäller kommunikationssvårigheter. Kommunikationssvårigheter handlar i lika hög grad hos vårdpersonalen som inte har kunskaper i transkulturell omvårdnad så som hos patienter som inte kan svenska språket och besöker vården. För att kommunicera med patienter räcker inte att bara använda det språk som används inom området omvårdnad. Vårdpersonalen måste också förstå hur det språk som patienter använder inte bara inkluderar olika betydelser av ordutan även hur dessa betydelser färgas av ett annat kulturellt sätt att tänka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)