Svenska företags redovisning av biologisk mångfald under 2010-talet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Förlust av biologisk mångfald är ett av de största hotenmot mänskligheten. Företag har ett stort ansvar att rapportera om dess påverkanpå naturen, dels för att säkra verksamhetens produktion och dels för att bevara sinlegitimitet hos intressenter. En ny studie visar dock att biologisk mångfald är detlägst prioriterade FN-målet att rapportera kring. Ur detta uppstår ett behov av attfölja och analysera utvecklingen av rapportering kring biologisk mångfald.Syfte: Att utveckla förståelsen för utvecklingen av de största svenskabörsbolagens rapportering om biologisk mångfald samt de motiv som kan liggabakom rapporteringens innehåll.Metod: Års- och hållbarhetsredovisningar samt text på webbsidor från de störstabolagen från 2015 respektive 2020 har studerats utifrån en kvantitativ ochkvalitativ innehållsanalys. Resultatet jämförs med resultat från liknande studier.Slutsats: Studien visar att rapportering kring biologisk mångfald har ökat iomfång och detaljrikedom de senaste decenniet. Fler bolag rapporterar ombiologisk mångfald och fler sätter upp mål för ämnet. Ökningen syns både för debolag vars verksamhet löper stor risk att drabbas hårt av förlust av biologiskmångfald och de som löper mindre risk. Företag med en starkare riskexponeringrapporterar om starkare åtaganden. Rapporteringen tycks göra både för attförsvara sin legitimitet gentemot olika intressenter och för att visa på att de säkrartillgången till viktiga insatsvaror och ekosystemtjänster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)