Information och stöd kring egenvård som individer med diabetes typ 2 finner värdefull : En beskrivande litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Introduktion: Diabetes mellitus typ 2 är den vanligaste formen av diabetes i världen och ökar lavinartat, det är en allvarlig endokrinologisk, progressiv sjukdom med stor risk för komplikationer. Då patientens livskvalitet är ett högt prioriterat mål behövs en hög grad av egenvård. För att patienten ska ha en möjlighet att lyckas bra i sin egenvård bör sjuksköterskan bistå med kunskaper inom omvårdnad i form av utbildning, stöd och information. Syfte: Syftet var att beskriva vilken information och stöd kring egenvård som vuxna individer med diabetes mellitus typ 2 finner värdefull samt redogöra vilka undersökningsgrupper som ingår i de inkluderade artiklarna. Metod: En beskrivande litteraturstudie som bygger på tolv vetenskapliga artiklar sökta i PubMed med sökorden Diabetes Mellitus Type 2, Self Care, samt Information. De är bearbetade av båda författarna. Huvudresultat: Flertalet patienter uttryckte behov av stöd och information från vård-givaren kring kost, fysisk aktivitet samt viktreducering. Utbildning på grupp- samt individnivå värderades högt, särskilt att dela erfarenheter med andra. Dessa utbildnings-insatser visade sig i form av stärkt självkänsla och därmed genom egenvård hantera sin sjukdom på ett adekvat sätt. Mobilbaserat egenvårdsstöd uppfattades meningsfullt och medförde god kontroll av diabetessjukdomen. Blodtester användes för att utvärdera effekten av olika beteendeförändringar. Slutsats: Utbildning på grupp- samt individnivå ansågs värdefull, men även web- och mobilstöd värderades högt. Patienter med typ 2 diabetes önskar information och stöd i allt högre grad, vårdgivaren och sjuksköterskan med kunskaper inom omvårdnad har därmed en nyckelroll för att förbättra egenvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)