Professionellas erfarenheter om sexuella övergrepp hos ungdomar i åldern 16 – 19 år

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka professionellas erfarenheter av att identifiera ungdomar i åldern 16 - 19 år som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp. Dessa erfarenheter diskuteras i dialog med den aktuella vetenskapen om hur sexuella övergrepp kan identifieras. För att få ett djupare perspektiv kring ämnet valdes kvalitativ metod. Vid insamlandet av data användes semistrukturerade intervjuer med sju professionella med olika yrkeskategorier som dagligen arbetar med ungdomar. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av tematisk analys vilket gav sex huvudteman med tillhörande underteman. I resultatet presenteras vilka effekter som professionella kan upptäcka hos sexuellt utsatta ungdomar samt hur de arbetar med ungdomarna. Resultatet presenteras i relation till diskussion med tidigare forskning samt teoretiska perspektiv i diskussionsavsnittet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)