Naturen och staden : En vetenskaplig essä om utomhusmiljö som lärmiljö i förskolan, med ett utomhuspedagogiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: I denna vetenskaplig essä reflekterar jag med ett utomhuspedagogiskt perspektiv om utomhusmiljöers betydelse som lärmiljöer i förskolan. Jag skriver min essä med en hermeneutisk ansats, som är tolkande och reflekterande av sin natur. Ämnen som jag tar upp är bland annat utemiljöer, platsens betydelse, hållbar utveckling och normer. Jag nämner hur utomhuspedagogik relaterar till utvalda skrivelser i förskolans läroplan Lpfö 18 gällande hälsa, välbefinnande och hållbar utveckling. Jag lyfter betydelsen av praktisk kunskap och praktisk klokhetens, fronesis, i ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Jag resonerar även om normer kopplade till utomhus- och inomhusverksamhet i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)