Konsultchefers samledarskap : Inom bemanningsföretag i Jönköping

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Bemanningsbranschen är en växande bransch som präglas av en speciell trepartsrelation mellan konsultchef, kund och konsult. Inom denna trepartsrelation formas ett samledarskap mellan konsultchef och kund som tillsammans har ett delat ansvar över en eller flera konsulter. Syftet med denna studie är att förklara samledarskapet inom bemanningsbranschen i Jönköping. Vidare syftar studien till att undersöka samledarskapets konsekvenser i förhållande till relationen mellan kund och konsult. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie som utgår från en induktiv ansats. Studiens datainsamling grundas i semistrukturerade intervjuer med konsultchefer som arbetar på bemanningsföretag i Jönköping. Bidraget är således intressant eftersom den skildrar konsultchefers personliga erfarenheter. Genom studien har det identifierats teman och förhållningssätt som är nödvändiga för ett fungerande samledarskap. Identifierade teman har genererats genom tematisering i form av kodningsarbete där återkommande begrepp och uppfattningar har kategoriserats för att slutligen presentera ett sammanfattat resultat. De teman som diskuteras är samledarskapet mellan konsultchef och kund, anpassad stöttning, anpassning till kund, situationsanpassat ledarskap, situationsanpassad kommunikation samt kommunicerade förväntningar. Även konsekvenserna av samledarskapet i förhållande till relationen mellan kund och konsult diskuteras genom situationsanpassad ansvarsfördelning, förtroende i förhållande till relationen med kund samt engagemang i förhållande till relationen med konsult. Sammanfattningsvis mynnar det ut i att konsultchefers samledarskap präglas av situationsanpassning och kundens dikterande villkor i relationen. Konsekvenserna av samledarskapet i förhållande till relationen mellan kund och konsult blir förtroende i förhållande till kund och engagemang i förhållande till konsult.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)