Hur kan spannmålsproducenter skapa kundanpassning? : fallet Söderslätts Spannmålsgrupp

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Marknadssituationen för spannmål ställer inte krav på att producenten måste veta vart spannmålen tar vägen efter att den har skördats. Därför fokuserar spannmålsproducenter på avkastningsvolymen i sina ansträngningar att få en så hög intäkt som möjligt. Livsmedelsindustrin kan välja mellan de olika kvaliteter, som finns på marknaden, för att ingå i den egna processen. Utifrån denna utbuds- och efterfrågesituation skapas marknadspriser på de olika varorna. Denna marknadsbild håller på att förändras efter hand som förädlingsföretagen inser att de kan få tag på produkter, som bättre passar in i deras produktionsprocesser, om de går direkt till råvaruproducenterna och ställer krav på dessas produktion. Eftersom denna situation är ny för båda parter, uppstår en del problem såväl i förståelse för de övriga aktörernas produktionsförutsättningar som i prissättningen på produkterna. Examensarbetet syftar till att identifiera de möjligheter och begränsningar, som råvaruproducenter och industri har för att åstadkomma en god samordning vid utformningen av produkter och därigenom öka lönsamheten för båda parter. För att utvärdera samordningsmöjligheterna används Söderslätts Spannmålsgrupp såsom fallföretag, och det gäller då samordningen mellan detta företag och några av dess kunder – Meneba, V&S Absolut Spirits och Viking Malt. Studiens teoretiska bas består av transaktionskostnads - och agentteorierna. Alla former av livsmedelsindustrier har inte förutsättningar för att samordna sina relationer till sina handelspartners genom kontrakt. Många varor kan vara av bulkkaraktär, och då kan samordningen inte förbättras av en närmare relation med producenter. Studien visar att förädlingsföretag, som tillverkar produkter med ett högre kostnadsläge än standardprodukter, måste finna nya strategier för att köpa råvaror, dels för att minska kostnaden för att få råvaror med en speciell kvalitet och dels för att uppnå en högre grad av perfektion i produktionsprocessen. För producenter av spannmålsråvara innebär en inriktning mot specialprodukter en annan syn på produktionen än vad producenter har varit vana vid. Odlarna måste i dessa fall anamma en högre grad av medvetenhet i vad de producerar. Samordningen för med sig krav, som är specifika för varje produkt, vilket ofta innebär att kunden måste ha god insyn i producentens företag för att kunna styra produktionen. Förutsättningen för att en god samordning ska komma till stånd är att odlarna ser en positiv skillnad i kalkylen jämfört med att producera produkter för den öppna marknaden. För att god måluppfyllelse och hög grad av förståelse i produktionen ska komma till stånd måste rådgivning, F&U samt fröförädling involveras i relationen mellan producent och industri.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)