HUR KOMMUNICERAR MYNDIGHETER UNDER KRIS? En retorisk analys av Svenska kraftnäts kriskommunikation vintern 2019

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: Syfte:Att utifrån retoriska perspektiv undersöka Svenska kraftnäts kriskommunikation under januari-februari 2019.Teori:De retoriska appellformerna (ethos, logos, pathos) och imagereparerande strategier.Metod:Kvalitativ textanalysResultat:Svenska kraftnäts kriskommunikation utifrån appellformerna (ethos, logos, pathos) är i stora drag kriskommunikativt anpassad. Logos tar stort utrymme i kommunikationen, medan pathos används mer differentierat och i mindre utsträckning. Ethos påverkas av logos men uttrycks också separat. Det finns dock brister i användningen, bland annat då pathos inte används ändamålsenligt kriskommunikativt.Analysen utifrån imagereparerande strategier visar i sin tur på stora kommunikativa brister. Svenska kraftnät anpassar inte sin kriskommunikation mot anklagelserna på ett ändamålsenligt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)