Sökning: "myndighetstexter"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet myndighetstexter.

 1. 1. Begripligt för alla, eller? : Textanalys av beslutsmallar från Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Daniel Berglund; [2024]
  Nyckelord :klarspråk; språklagen; myndighetsspråk; beslutsmall; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : I denna undersökning granskas tre beslutsmallar från Uppsala kommun för att bedöma i vilken grad de efterföljer språklagens direktiv om att språket i myndighetstexter ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Genom att kombinera läsbarhetsanalys med komparativ analys utvärderas besluten i relation till klarspråksprinciper. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet i tillgänglighetsredogörelser : Att applicera universell design och klarspråksprinciper på fackspråkliga myndighetstexter som vill förstås.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rebecka Segelström; [2022]
  Nyckelord :tillgänglighetsredogörelse tillgänglighet klarspråk textdesign;

  Sammanfattning : Abstract This study investigates how recipients' understanding and perception of a technical language text is affected by the application of principles and theories connected to plain language, metatext and paratext. My theory is that increased accessibility can be created through use of the above and that we can improve legibility, readability and probably also reading value. LÄS MER

 3. 3. "Covid tar inte semester" : – En multimodal studie av Folkhälsomyndighetens och sjukvårdssektorns kommunikation under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Maja Hoffner; [2022]
  Nyckelord :multimodal analysis; SFL; governmental texts; Facebook; Swedish Covid-19 politics; sociosemiotics; multimodal analys; SFL; myndighetstexter; Facebook; svensk Covid-19 politik; sociosemiotik;

  Sammanfattning : Studien har till syfte att undersöka och jämföra Folkhälsomyndighetens multimodala kommunikations material gällande allmänna råd och rekommendationer i förhållande sjukvårdssektorn material i samma underliggande kategorier. Förhoppningen är att studien ska skapa en medvetenhet om lagar och förordningar som myndighetstexter måste förhålla sig till men även påvisa ett behov för fortsatt klarspråksarbete och granskning av multimodala myndighetstexter. LÄS MER

 4. 4. Samtidighet eller motsats – det är frågan : En diakron korpusstudie om utvecklingen av fraser innehållande adverbet samtidigt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Nelly Larsson; [2022]
  Nyckelord :Grammatik; korpusstudie; språkutveckling; språkförändring; S-kurva; språkhistoria;

  Sammanfattning : Syftet med denna diakrona korpusstudie är att undersöka hur och om frekvensen av den adversativa betydelsen hos kon­struk­tionerna sam­tidigt som, men samtidigt och men samtidigt som har förändrats från 1965 till 2010. De teoretiska utgångspunkterna är grammatikalisering och S-kurvan för språkut­veckling som innebär att an­vändningen av en språklig nymodighet först sprids sakta för att sedan öka snabbt för att se­dan stanna av på en högre nivå. LÄS MER

 5. 5. Klarspråk för vem? : - uppfattningar om språket i Försäkringskassans beslutsbrev ur språkvårdarens, handläggarens och mottagarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska

  Författare :Elin Montecinos; [2021]
  Nyckelord :klarspråk; myndighetsspråk; Försäkringskassan; beslutsbrev; byråkratiskt språk; klarspråksarbete; språkvård; språkvårdare; handläggning; handläggare; mottagare; begriplighet; språklagen; myndighetstexter; skrivande; juridisk text; tillfällig föräldrapenning; TFP;

  Sammanfattning : De flesta myndighetstexter skrivs idag med utgångspunkt i att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt enligt språklagens klarspråksparagraf, men vilken potential finns egentligen i denna typ av språkvård? Klarspråksarbetet på Försäkringskassan är både omfattande och prisbelönt och syftet med denna undersökning är att beskriva förutsättningarna för Försäkringskassans klarspråksintention att komma medborgarna till del i form av begripliga beslutsbrev. För detta syfte har jag i intervjuer och enkäter undersökt språkvårdares, handläggares och potentiella mottagares uppfattningar om språket i beslutsbrev. LÄS MER