Sökning: "klarspråksarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet klarspråksarbete.

 1. 1. "Det blir lite mer på feeling": en fallstudie om kommunikatörers klarspråksarbete under coronakrisen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Amanda Alvmo; [2022-02-24]
  Nyckelord :klarspråk; klarspråksarbete; covid-19; corona; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur en grupp kommunikatörer vid en kommun i västra Sverige uppfattar klarspråk och hur de upplever att deras klarspråksarbete påverkats av coronakrisen. Syftet var också att försöka utreda vilka förutsättningar som kommunikatörerna upplever krävs för klarspråksarbete. LÄS MER

 2. 2. "Covid tar inte semester" : – En multimodal studie av Folkhälsomyndighetens och sjukvårdssektorns kommunikation under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Maja Hoffner; [2022]
  Nyckelord :multimodal analysis; SFL; governmental texts; Facebook; Swedish Covid-19 politics; sociosemiotics; multimodal analys; SFL; myndighetstexter; Facebook; svensk Covid-19 politik; sociosemiotik;

  Sammanfattning : Studien har till syfte att undersöka och jämföra Folkhälsomyndighetens multimodala kommunikations material gällande allmänna råd och rekommendationer i förhållande sjukvårdssektorn material i samma underliggande kategorier. Förhoppningen är att studien ska skapa en medvetenhet om lagar och förordningar som myndighetstexter måste förhålla sig till men även påvisa ett behov för fortsatt klarspråksarbete och granskning av multimodala myndighetstexter. LÄS MER

 3. 3. Begripligare byråkratsvenska – en undersökning av tjänsteutlåtanden och politikers synpunkter på dem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matilda Ljungberg; [2021-06-24]
  Nyckelord :språkriktighet; begriplighet; tjänsteutlåtanden; byråkratiskt språk; textanalys; intervjustudie;

  Sammanfattning : Klarspråksarbete motiveras bland annat med att det bidrar till att medborgare får ökat förtroende för beslutsfattare. Hur beslutsfattare själva uppfattar klarspråk är däremot ett relativt outforskat område. LÄS MER

 4. 4. Klarspråk för vem? : - uppfattningar om språket i Försäkringskassans beslutsbrev ur språkvårdarens, handläggarens och mottagarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska

  Författare :Elin Montecinos; [2021]
  Nyckelord :klarspråk; myndighetsspråk; Försäkringskassan; beslutsbrev; byråkratiskt språk; klarspråksarbete; språkvård; språkvårdare; handläggning; handläggare; mottagare; begriplighet; språklagen; myndighetstexter; skrivande; juridisk text; tillfällig föräldrapenning; TFP;

  Sammanfattning : De flesta myndighetstexter skrivs idag med utgångspunkt i att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt enligt språklagens klarspråksparagraf, men vilken potential finns egentligen i denna typ av språkvård? Klarspråksarbetet på Försäkringskassan är både omfattande och prisbelönt och syftet med denna undersökning är att beskriva förutsättningarna för Försäkringskassans klarspråksintention att komma medborgarna till del i form av begripliga beslutsbrev. För detta syfte har jag i intervjuer och enkäter undersökt språkvårdares, handläggares och potentiella mottagares uppfattningar om språket i beslutsbrev. LÄS MER

 5. 5. Ett självklart EU : En klarspråksanalys av EU-texter riktade till allmänheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emelie Lindholm; [2021]
  Nyckelord :klarspråk; Europeiska kommissionen; EU; allmänheten;

  Sammanfattning : Klarspråk handlar om att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Syftet med denna studie har varit att undersöka klarspråksarbetet i EU-texter riktade till allmänheten med utgångspunkt i huruvida de interna direktiven rekommenderar klarspråk och om de faktiska översättningarna skrivs på klarspråk. LÄS MER