En diskursiv undersökning av målet “trygghet” i svensk politik under finans- och flyktingkrisen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: En diskursiv undersökning av målet “trygghet” i svensk politik under finans- och flyktingkrisen, undersöker hur målet om trygghet kan förstås utifrån två svenska politiska debatter, följande flyktingkrisen 2015 samt finanskrisen 2008. Genom ett diskursteoretiskt perspektiv, närmare bestämt Carols Bacchis WPR metod, analyseras trygghet som mål för politiken i respektive politikområde. Trygghetsbegreppet har en haft central plats historiskt inom svensk politik genom socialdemokraternas långtgående användning av begreppet och det fortsätter att vara aktuell som mål, nu för alla partier. Samtida förståelser av trygghet och dess betydelse för politiken diskuteras för att kunna undersöka de diskursiva villkoren som trygghet som mål konstrueras inom. Materialet utgörs av debatter från riksdagen som hållits till följd av respektive kris, och analyseras utifrån fyra analysfrågor för att sedan diskuteras i relation till teoretiska samtida och historiska perspektiv. Resultaten för studien pekar på att konstruktionen av trygghetsbegreppet är förankrad i dess historiska användning men har även utvecklats. Målet om trygghet är viktigt i båda politikområdena men den känslomässiga tryggheten är given i finanspolitiken men förhandlingsbar inom flyktingpolitiken. Jämförelsen ger en djupare förståelse till vilken typ av trygghet som utgör en målbild, där finanspolitiken fokuserar på ekonomisk jämlikhet och migrationspolitiken förstår trygghet i termer av geografisk trygghet primärt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)