Jämställt eller icke? : En undersökning om fotbollsjournalistik och dess könsfördelning

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

Sammanfattning: Studien syftar till att klargöra och ge förståelse för hur den mediala könsfördelningen vad gäller fotbollsrapportering sett ut över tid i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Vi har dels arbetat med den kvantitativa-innehållsanalysen som gjort det möjligt att kartlägga fördelningen. Men även gjort en kvalitativ intervjustudie som avsett att tydliggöra kvinnliga fotbollsjournalisters egna tolkningar. Teorierna som tillämpats är Kanters tokenism, Hirdmans genussystem och Hardings genusteori. Sportjournalistiken har länge varit ett mansdominerat område vilket tidigare forskning och vår egen studie visat. Vi har undersökt könsfördelningen i Aftonbladet och Dagens Nyheter vad gäller fotbollsbevakning där resultaten i vår studie är annorlunda från vad redaktionerna själva hävdar. Respondenterna menar istället att bevakningen av fotboll på redaktionerna är jämställd vilket efter resultaten kan ifrågasättas. Detta då kvinnliga sportjournalister med inriktning fotboll inte alls framträder i den grad som de manliga kollegorna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)