Den farliga vägen till Europa : En kvalitativ intervjustudie om fem syriska flyktingar och deras flykt till Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att belysa enskilda flyktingars upplevelser av flykt från Syrien till Sverige. Det studien intresserat sig för är det stöd respektive hinder som informanterna upplevt under sin resa genom Europa och hur EU:s migrationspolitik avspeglas i flyktingens berättelse. För att kunna belysa flyktingars upplevelser av flykt intervjuades fem informanter som vid intervjutillfället bodde på ett asylboende. Studien har en kvalitativ ansats då intresset ligger i enskilda individers upplevelser av resan genom Europa. Den valda teorin och metoden är narrativ för att kunna göra en tolkning av intervjudeltagarnas berättelser om att vara flykting. Analysen byggs upp med utdrag ur deltagarnas livsberättelser och kopplas till den tidigare forskningen och de teorier som presenterats. Teorier som ligger till grund för denna diskussion är Zygmunt Baumans, vagabonder och turister och Peter Kivisto och Thomas Faists tolkning av Everett Lees teori om migration, push-pull modellen. Studien har en kritisk ansats och diskuterar flyktingarnas resa genom Europa i anknytning till EU:s migrationspolitik. Studien visar att EU:s alltmer restriktiva migrationspolitik leder till att flyktingar tvingas ta farliga vägar och använda sig av irreguljära tillvägagångssätt i sitt sökande efter säkerhet och trygghet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)