Väderparametrars inverkan på en effektivare fastighetsförvaltning : En fallstudie baserad på aktivitet från Skrapans hygienutrymmen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Flera studier har visat att vädret har en inverkan på både vad vi konsumerar och när vi väljer att konsumera. Därför undersöktes antagandet att vädret kan påverka fler aspekter av våra liv, så som rörelsemönster. Idén att relatera det till FM kom på grund av att många fastighetsbolag går igenom en digitaliseringsfas för tillfället och därmed uppkommer behovet av att implementera nya typer av lösningar. Fastigheter har tidigare legat efter i digitaliseringsarbetet i kombination med att de inte har kunnat påverka sin inkomst förutom att höja sina årshyror. Därför har de potential att dra mest nytta av ny digitalisering, både när de kommer till effektivitet och ekonomisk vinning. Studien bygger på fastigheten Skrapan i Stockholm, där ett företag som heter Optiqo arbetar med att optimera fastighetens facility management. En del av deras jobb har varit att samla in data om användning av hygienutrymmen och optimera det städschemat. Optiqo har redan visat stor intjäningspotential samt implementerat en första version av detta, där en sensor mäter hur många personer som besökte toaletterna och sedan skickar en arbetsorder för städning när ett visst antal uppnås. Syftet med studien är att undersöka om fler parametrar skulle kunna implementeras in i detta system för att ännu bättre förutsäga och optimera städschemat. I denna rapport undersöks väder och andra potentiella användningsområden diskuteras. Väderdata har samlats in från SMHI och sedan jämförts med aktivitetsdata från Optiqo för att försöka fastställa mönster och trender. Testerna gjordes genom manuell jämförelse i Excel tillsammans med statistikprogrammet SPSS. Resultaten visar en tydlig korrelation mellan temperatur och aktivitet, som var statistiskt resonabel, medan de andra parametrarna inte kunde förklaras till fullo statistiskt. Korrelationen skulle kunna användas för ytterligare studier eller till och med implementeras i mindre skalor redan idag. Användningsområdena kan sträcka sig från att erbjuda extra försäljning i en anläggning när fler människor förväntas besöka den, till att skapa en dynamisk gräns för när en anläggning behöver städas, beroende på hur nedsmutsad en yta blir under ett specifikt väderscenario.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)