HOMOSOCIALITET PÅ FLASHBACK - En kritisk diskursanalys om mäns inkluderings- och exkluderingsprocesser inom MGTOW-rörelsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka och problematisera hur homosocialitet manifesteras via distanseringar till kvinnor och misogyna diskurser inom MGTOW-rörelsen på det svenska diskussionsforumet Flashback. Studiens frågeställningar lyder: Vilka maskuliniteter konstrueras och eftersträvas i inkluderingsprocessen och vilka gör inte det? Hur används hat och distans till kvinnor som gemensamhetsskapande för männen? Vilka strategier synliggörs på forumet för att männen ska kunna återfå en maktposition? Metod och material: Studien har en kvalitativ ansats där Faircloughs kritiska diskursanalys och den tredimensionella modellen utgjorde studiens analysmetod. Studiens empiriska material bestod av delar av en utvald diskussionstråd från Flashback. Huvudresultat: Resultatet visade att Flashback-användarna inom MGTOW vill genomföra ett maktskifte där mannen återfår makten via en återgång till traditionella könsroller. Vidare framkom att användarna vill exkludera den svenska kvinnan utifrån uppfattningen att hon innehar en maktposition. Två huvudstrategier för att uppnå ett maktskifte synliggjordes. Strategierna innebar uppmaningar att ingå i relationer med utländska kvinnor i stället för svenska kvinnor, samt att exploatera den svenska kvinnan ekonomiskt så att hon återigen blir beroende av en manlig försörjare. I inkluderingsprocessen konstruerades en hegemonisk maskulinitet som framställde mannen som en samhällsbyggare som är överordnad kvinnan ekonomiskt och sexuellt. Användare som var mot traditionella könsroller sågs som en underordnad maskulinitet som exkluderades från det homosociala sammanhanget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)