Sökning: "hierarki inom sjukvården"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden hierarki inom sjukvården.

 1. 1. Anställdas upplevelser av jämställdhet och hierarki på Akademiska Sjukhuset : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Camilla Larsson; Lisa Wetterborg; [2020]
  Nyckelord :sjukvård; jämställdhet; hierarkisk struktur;

  Sammanfattning : Då sjukvården tidigare präglats av bristande jämställdhet och där branta hierarkier har vuxit sig fast, är syftet med denna undersökning att kartlägga dels vilka förutsättningar som Region Uppsala ger till Akademiska Sjukhuset att föra ett aktivt likabehandlingsarbete samt vilka upplevelser de anställda på Akademiska Sjukhuset har gällande arbetet kring likabehandlingsaspekten jämställdhet och nivån på de hierarkiska strukturerna. I offentliga verksamheter ska jämställdhetsarbete genomsyra samtliga aktiviteter i organisationen och arbetsgivare ska verka för en jämställd organisation. LÄS MER

 2. 2. Hierarkierna inom sjukvården : Vilka metoder kan användas för att studera hierarki ur vårdadministratörens perspektiv?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Roos; [2019]
  Nyckelord :hierarki; sjukvård; vårdadministratör; metod;

  Sammanfattning : Hierarkier inom vården är ett abstrakt begrepp som kan studeras ur flera olika vinklar. Det kan ses som en nödvändighet för en fungerande vård där olika yrkesgrupper är över- och underordnade varandra men det kan också ses som ett hinder för en jämlik och välfungerande arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Spindeln i nätet - En studie om flerdimensionella hierarkinivåer inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Julia Nordgärd; Emelie Sjöström; [2018]
  Nyckelord :Sjukvård; hierarki; ledarskap; följarskap; roller; identiteter; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att genom en kvalitativ metod undersöka hierarkier inom sjukvården för att bidra med en mer nyanserad förståelse om hierarkins betydelse för ledarskapsprocessen, det vill säga hur ledarskap konstrueras. För att komma åt fenomenet om hierarkier inom sjukvården har djupintervjuer med sjuksköterskor gjorts eftersom de tycks befinna sig i mitten av det hierarkiska systemet. LÄS MER

 4. 4. Kurator inom hälso- och sjukvården : En kvalitativ studie om kuratorns upplevda arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Andersson; Moa Lindberg; [2016]
  Nyckelord :kurator; arbetsmiljö; arbetssituation; hälso- och sjukvård; tvärprofessionella team;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kuratorer inom hälso- och sjukvårdens upplevda arbetssituation ser ut. Studien tar upp olika faktorer som påverkar kuratorn i dennes arbete, bland annat faktorer som stress, arbetsmiljö, delaktighet samt yrkesrollens status för att nämna några. LÄS MER

 5. 5. En klinik i förändring : Stöd och hinder för genomförandet av förändringar på thoraxkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Galyna Holm; [2012]
  Nyckelord :förändringsarbete; sjukvård; hinder; stöd; implementering; förändringsprojekt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera vad som stödjer och vad som hindrar genomförandet av förändringar inom sjukhusverksamhet. Ett av de områden som har varit berörda av förändringar under de senaste decennierna är svensk sjukvård, som trots sin komplexitet behöver utvecklas för att möta befolkningens behov samt efterfrågan på hög kvalitet och effektivitet. LÄS MER