Sökning: "hierarki inom sjukvården"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden hierarki inom sjukvården.

 1. 1. Hierarkierna inom sjukvården : Vilka metoder kan användas för att studera hierarki ur vårdadministratörens perspektiv?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Roos; [2019]
  Nyckelord :hierarki; sjukvård; vårdadministratör; metod;

  Sammanfattning : Hierarkier inom vården är ett abstrakt begrepp som kan studeras ur flera olika vinklar. Det kan ses som en nödvändighet för en fungerande vård där olika yrkesgrupper är över- och underordnade varandra men det kan också ses som ett hinder för en jämlik och välfungerande arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Spindeln i nätet - En studie om flerdimensionella hierarkinivåer inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Julia Nordgärd; Emelie Sjöström; [2018]
  Nyckelord :Sjukvård; hierarki; ledarskap; följarskap; roller; identiteter; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att genom en kvalitativ metod undersöka hierarkier inom sjukvården för att bidra med en mer nyanserad förståelse om hierarkins betydelse för ledarskapsprocessen, det vill säga hur ledarskap konstrueras. För att komma åt fenomenet om hierarkier inom sjukvården har djupintervjuer med sjuksköterskor gjorts eftersom de tycks befinna sig i mitten av det hierarkiska systemet. LÄS MER

 3. 3. Kurator inom hälso- och sjukvården : En kvalitativ studie om kuratorns upplevda arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Andersson; Moa Lindberg; [2016]
  Nyckelord :kurator; arbetsmiljö; arbetssituation; hälso- och sjukvård; tvärprofessionella team;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kuratorer inom hälso- och sjukvårdens upplevda arbetssituation ser ut. Studien tar upp olika faktorer som påverkar kuratorn i dennes arbete, bland annat faktorer som stress, arbetsmiljö, delaktighet samt yrkesrollens status för att nämna några. LÄS MER

 4. 4. En klinik i förändring : Stöd och hinder för genomförandet av förändringar på thoraxkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Galyna Holm; [2012]
  Nyckelord :förändringsarbete; sjukvård; hinder; stöd; implementering; förändringsprojekt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera vad som stödjer och vad som hindrar genomförandet av förändringar inom sjukhusverksamhet. Ett av de områden som har varit berörda av förändringar under de senaste decennierna är svensk sjukvård, som trots sin komplexitet behöver utvecklas för att möta befolkningens behov samt efterfrågan på hög kvalitet och effektivitet. LÄS MER

 5. 5. "Att samtala med någon annan, är att tänka tillsammans" : En litteraturstudie om upplevelser av det interprofessionella samarbetet i vårdteamet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Eric Rücker; [2012]
  Nyckelord :Vårdteam interprofessionell samarbete genus upplevelser sjuksköterskan;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Att arbeta i interprofessionella vårdteam har i hälso- och sjukvården fått ett stort genomslag, både i Sverige och internationellt. Stora förväntningar ligger på arbetssättet, då det ska effektivisera, ge adekvat vård snabbare och vara mer patientcentrerad. LÄS MER