Med projekt som ledstjärna: Projektdiskursens påverkan på organisationsuppfattning och -utformning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte
Uppsatsen har tre syften:
- att beskriva och analysera innehållet i projektdiskursen, samt att härigenom utveckla ett verktyg för vår analys av empirin
- att med hjälp av diskursanalysens innehåll undersöka teorins avtryck i empirin från fallstudien
- att reflektera över projektarbete

Metod
Vår ontologiska syn baseras på ett förståelsebaserat, tolkande perspektiv där verkligheten ses som subjektivt upplevd. Trots detta vill vi påstå att vår ansats har beröringspunkter med kritisk teori eftersom vi vill differentiera medvetandet genom att undvika att förstärka det som vi uppfattar som dominerande i projektdiskursen. Uppsatsen är en explorativ kvalitativ fallstudie. Insamling av data har skett främst genom ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer.

Slutsatser
Slutsatserna beskriver projektdiskursens påverkan på organisationsuppfattning och –utformning. Den övergripande slutsatsen är att det förståelsebaserade, tolkande ledningsperspektivet är exkluderat i projektdiskursen.

Vi presenterar tre slutsatser från det empiriska materialet: organisationsutformningen kan ses påverkad av ett rationalistiskt perspektiv och projektdiskursen; personalens behov riskerar att negligeras på grund av uppgiftsorientering; det strategiskt viktiga behovet av kompetensutveckling riskerar att bli marginaliserat som en effekt av att man fokuserar på kort sikt.

Genom en problematisering, abstrahering och perspektivering presenterar vi fem analytiska slutsatser kring målsättning, strukturering/planering och bemanning. Projektdiskursens målfokusering kan ha en vilseledande effekt; en hög tilltro till strukturering och planering kan resultera i kontraproduktiva konsekvenser, kan ses som en bidragande förklaring till stress, samt som en terapeutisk aktivitet för ledare; slutligen kan resursplanering vara en bidragande förklaring till projektförseningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)