ÖKAT DELTAGANDE, MER DEMOKRATI En undersökning av hur demokrati kommuniceras av Göteborgs Stad och dess målgrupp

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

Författare: Sofia Westman; [2019-09-06]

Nyckelord: e-förslag; demokrati; Göteborgsförslaget; CDA; kommunikation;

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker demokratiperspektivet i Göteborgs Stads demokratikommunikation och dess ideologiska försanthållanden i relation till medborgarnas syn på demokrati. En kritisk diskursanalys appliceras på stadens styrdokument, e-verktyget Göteborgsförslaget och intervjusvar från demokratikommunikationens prioriterade målgrupper för att undersöka hur stadens och medborgarnas diskursiva praktiker relaterar till varandra, vilka ideologiska grundantaganden diskurserna utgår från och vilka implikationer detta ger för verksamhetens fortsatta demokratikommunikation. Koherensen mellan demokratidiskursen som kommuniceras i verksamhetens styrdokument och i stadens verktyg för e-förslag analyseras och immanent kritik anförs. Stadens demokratiperspektiv jämförs även med målgruppens då den offentliga organisationen uttalat verkar för att möta medborgarnas behov. Som teoretisk utgångspunkt används normativ demokratiteori och dess tre idealmodeller val-, deltagar- och deliberativ demokrati. Stadens kommunikation härrör främst ur politiska och vetenskapliga domäner med ett fokus på utveckling och progressivitet. Idealet för demokratin är deltagande där betoningen ligger på att säkerställa både jämlikhet och individuell frihet i syfte att möjliggöra ökat inflytande för medborgarna. I praktiken begränsar dock e-verktyget jämlikheten och friheten något. Målgruppen önskar fler valmöjligheter för att få mer inflytande och efterfrågar både deltagardemokratiska och deliberativa funktioner. Samtliga diskurser utgår från ett ideologiskt grundantagande om individens frihet och agens gentemot den politiska institutionen. För att uppfylla stadens egna ambitioner krävs mål för medborgarinflytandet samt mer inkluderande strategier, och för att möta medborgarnas önskemål behövs fler e-demokratiska samt deliberativa kommunikationslösningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)