Salutogent förhållningssätt i handläggningsprocessen inom äldreomsorg – Malmö Stad - Ett perspektiv som påverkar individen och verksamheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Syften med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera hur biståndshandläggaren uppfattar och arbetar med det salutogena förhållningssättet vid beslut gällande bistånd inom äldreomsorg i Malmö stad. En frågeställning formulerades: Hur arbetar biståndshandläggare inom Malmö Stads äldrevård med det salutogena förhållningssättet i beslutsfattande? Fyra intervjuer genomfördes med socionomer som arbetar som biståndshandläggare i Malmö stad. Resultatet visade att intervjupersonerna strävar efter att arbeta utifrån Socialstyrelsens och verksamhetens riktlinjer och vissa har svårt att identifiera det salutogena förhållningsättet i sitt arbete och det leder till att den upplevs som ett hinder. Även biståndshandläggare kunskapsnivå om det salutogena förhållningssättet varierar och det kan leda till fel användning av det salutogena förhållningsättet i handläggningsprocessen. Det finns dessutom insatser som erbjuds via bistånd som har salutogenes som grund där brukaren kan ha inflytande och stärka sin KASAM. Det salutogena förhållningssättet har både fördelar och nackdelar för biståndsbedömning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)