Skogen på högstadiet

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/School for Forest Management

Författare: Ida Pettersson; Per Bovin; [2021]

Nyckelord: skolungdomar; natur; ekonomi;

Sammanfattning: Från sju års ålder till 16 år är det skolplikt i Sverige och skolan har en stor roll för ungdomar där mycket ska läras. Skogen är en viktig resurs i Sverige som bidrar både till den svenska samhällsekonomin samt till förnyelsebara resurser. Enligt Skolverket ska skog tas upp i undervisningen under högstadiet, men frågan är om det tas upp? Syftet med denna studie är att kartlägga hur skogen och det svenska skogsbruket beskrivs i skollitteraturen och i undervisningen på högstadiet och om det skiljer sig mellan olika län i Sverige. Undersökningen i detta arbete baseras på enkäter riktade till högstadieelever samt intervjuer med lärare på högstadiet. Digitala enkäter har skickats ut via epost, en riktad till elever och en till lärare, samt intervjuförfrågningar till lärare. Urvalet i undersökningen har varit lärare som undervisar i naturorienterande- och samhällsorienterade ämnen, såsom biologi och samhällskunskap samt elever i samtliga årskurser på högstadiet. Enkäterna har skickats ut via epost (bilaga 4), lärarenkäten har även delats på Facebook. Intervjuer med lärarna har skett digitalt. Totalt svarade 76 elever på enkäten, varav majoriteten från Skåne län och Västernorrlands län med respektive 25 och 44 svar. På lärarenkäten svarade sex lärare samt intervjuer med två lärare gjordes. Skogen på högstadiet verkar inte ha stor prioritet hos ungdomarna, däremot har klimat och miljöproblem väckt stort intresse hos samtliga ungdomar och ingen skillnad mellan länen finns. Det är dock skillnad på hur mycket eleverna tycker att skogen tas upp i skolan, eleverna i Skåne län tycker att de pratar mer om skog än eleverna i Västernorrlands län. Däremot verkar intresset för skog vara allmänt lågt i båda länen och i skollitteraturen finns inte mycket information kring den svenska skogen och hur den brukas eller vad den används till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)