Att utveckla arbetsförmåga vid ADHD : Ett samspel mellan självkännedom och miljöfaktorer

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personer med ADHD upplever utveckling av sin egen arbetsförmåga. Studien genomfördes genom att intervjua personer med diagnosticerad ADHD. Totalt intervjuades 11 personer. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. Resultatet visar att utveckling av arbetsförmåga sker genom en god självkännedom i kombination med en anpassad miljö men att även förmåga till energibalans och familjesituationen är av betydelse. Detta samstämmer med tidigare forskning. Då informanterna beskriver behov som samstämmer med faktorer som bidrar till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa för övrig befolkning finns det fördelar att utforma arbetsplatser utifrån denna grupps behov snarare än att se dessa som en grupp med särskilda behov. Likaså är det relevant att förstå omgivande faktorers, såsom familjs, betydelse för utveckling av arbetsförmåga genom att familj är något som kan kräva så mycket energi att arbetsförmågan påverkas. Därför bör stödinsatser i hemmet undersökas för att se om stödinsatser har en inverkan på arbetsförmågan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)